بهای تمام شده

​​سیستم بهای تمام شده به منظور شناسایی قیمت تمام شده و ثبت اطلاعات هزینه های تولید برای محاسبات حسابداری و  تصمیم گیری بر مبنای گزارشات به دست آمده  در اختیار سازمان های صنعتی و تولیدی قرار می گیرد.​

امکانات و قابلیت ها​

 • تعريف عوامل مؤثر در بهای تمام شده
 • معرفی ماشین آلات  وابسته به مرکز هزینه وایستگاه کاری
 • ثبت کارکرد استاندارد نیروی انسانی وابسته به مرکز هزینه و ایستگاه کاری
 • ثبت زمان در دسترس ایستگاه کاری
 • ثبت نرخ استاندارد دستمزد و سربار به تفکیک ایستگاه های کاری
 • دریافت اطلاعات هزینه های مراکز از سیستم حسابداری
 • محاسبه بهای تمام شده پیش بینی بر اساس استاندارد روش های مختلف در یک محدوده زمانی
 • محاسبه قیمت تمام شده واقعی به روش FIFO و LIFO
 • انواع محاسبات بهای تمام شده (واقعی بودجه ای و استاندارد)
 • قیمت تمام شده در سطح ایستگاه کاری
 • امکان به ازای هر دوره محاسبه (با قابلیت ویرایش اطلاعات با توجه به تنظیمات سیستم )
 • امکان دریافت اطلاعات ریالی و تعدادی مواد اولیه به ازای هر مرکز هزینه از سیستم انبار به ازای هر دوره محاسبه (با قابلیت ویرایش اطلاعات با توجه به  تنظیمات سیستم)
 • امکان تحلیل ضایعات و شناسای درصد ضایعات عادی وغیر عادی
 • امکان محاسبه انحرافات
 • دریافت هزینه های موارد مصرفی از انبار
 • تعریف مفهوم شیفت و کارکرد به عنوان مبنای تخصیص ماشین آلات به محصولات تولیدی
 •  ارایه گزارشات ورود و خروج مواد در ایستگاه های تولید و …
 • تعریف چندین دوره محاسبه با طول زمان های متفاوت
 • مقایسه دوره های متفاوت محاسبه بهای تمام شده
 • برنامه ریزی و گزارش از ضایعات عادی و غیر عادی
 • ارائه گزارشات كنترلی انحرافات از استاندارد در به كارگيری مواد و ماشين آلات نسبت به عملكرد واقعی
 • امکان تعامل با سایر سیستم های عملیاتی
 • ارتباط با سیستم مالی برای دریافت هزینه های موثر در محاسبه بهای تمام شده

 

با محصولات و راهکارهای راشا آشنا شوید
مشاورین ما در اسرع وقت به منظور تحلیل و شناسایی با شما تماس خواهند گرفت.