ارزیابی عملکرد

​​سیستم ارزشیابی عملکرد به منظور ارزیابی کارکنان متناسب با ساختار سازمانی جهت سنجش شایستگی کارکنان در انجام وظایف و بررسی چالش های مثبت و منفی عملکردی آنان در اختیار سازمان ها قرار می گیرد.​

امکانات و قابلیت ها

 • ثبت اطلاعات پرسنل
 • تعریف ارزیابان
 • تعریف انواع شاخص های ارزیابی در رسته های مختلف عمومی، فنی، مدیریتی و ..
 • ارزیابی عملکرد در سطوح  عملياتی ، ميانی و ارشد در دوره های مختلف ارزيابی
 • تعریف سطوح ارزیابی
 • تعریف شاخص های ارزیابی متناسب با نوع ارزیابی عملکرد
 • تعريف دوره ارزيابی متناسب با ساختار سازمانی ( برای کل سازمان، واحد های منتخب يا تعدادی از پرسنل)
 • تهیه پرسشنامه های ارزیابی مختلف با وزن های متفاوت هر معیار در مسیرهای ارزیابی
 • امکان تخصيص وزن های مساوی و يا متفاوت به شاخص ها در هر گروه سمت و يا پست
 • تعیین روال گردش فرم های ارزیابی و فرآیند نهایی شدن نتایج
 • تعیین نحوه دسترسی پست های سازمانی به هر بخش از اطلاعات فرم ها
 • اعلام نتایج خام ارزیابی
 • امکان بررسی و تجديد نظر در ارزيابی ها
 • تعریف جریمه تاخیر در فرآیند ارزیابی برای ارزیاب
 • انواع گزارشات کاربردی
 • گزراش ارزیابی های انجام شده در فاصله تاریخی مشخص
 • گزارش مقایسه نتایج ارزیابی به تفکیک دوره های مختلف
 • پایش پیشرفت و بهبود عملکرد فرد

 

 

 

با محصولات و راهکارهای راشا آشنا شوید
مشاورین ما در اسرع وقت به منظور تحلیل و شناسایی با شما تماس خواهند گرفت.